Eva frame.jpg

Eva Carius - Pointe Basics & Pointe Variations

  • Basics: Tuesdays at 8:00pm starts Sept 8
  • Variations: Saturdays at 3:15pm starts Sept 12